Felhasználási és adatkezelési szabályzat a www.gerard.hu weboldalhoz

I. Általános rendelkezések

I/1. Az Üzemeltető személye

Jelen weboldalt az AHI Roofing Kft. (székhely: 8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.; cégjegyzékszám: 19-09-511580; e-mail: office@gerardroofs.eu, továbbiakban: Üzemeltető, az adatkezeléseket illetően: Adatkezelő) üzemelteti. A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatokat az Üzemeltető kezeli.

I/2. A felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi, függetlenül attól, hogy regisztrált-e. Bizonyos szolgáltatásokat csak regisztrált felhasználók vehetnek igénybe.

I/3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Üzemeltető a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Üzemeltető nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére.

I/4. Az Üzemeltető tevékenysége, a Weboldal célja

Üzemeltető a Gerard tetőcsalád értékesítésével és gyártásával üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, amely szolgáltatását nem kizárólag a Magyarország területén nyújtja; értékesítési tevékenységét Európára kiterjedően végzi.

Jelen Weboldal célja az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása a termékek és szolgáltatások elérhetőségéről, az Üzemeltető személyéről, tevékenységéről.

Jelen Weboldal célja a regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztrált felhasználók személyre szóló tájékoztatása.

I/5. Irányadó jog

Az Üzemeltető a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben szolgáltató tevékenysége – ide értve a reklámozási és értékesítési tevékenységet is – a Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó.

Arra az esetre, ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Üzemeltető kiköti a magyar jog alkalmazását.

Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Üzemeltető kiköti a székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar hatóságok és bíróságok kizárólagos illetékességét.

II. Adatkezelés

II/1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint a regisztrációval elfogadják jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Az Üzemeltető kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

Az üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

- személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
- a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
- ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet a rendelkezésre álló adatok alapján azonosítani ne lehessen;
- az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

II/2. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.

Figyelemmel az I/5. pontban foglaltakra, az adatkezelő magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – Infotv valamint az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) szabályai az irányadók.

II/3. Regisztráció

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető.

A regisztráció lehetséges az alábbi módokon:

- Facebook-profil importálásával;
- Regisztrációs adatlap kitöltésével.

A „facebook” közösségi oldalon regisztrált felhasználók a Weboldalon regisztrálhatnak oly módon, hogy a facebook közösségi oldalon megadott adataikat importálják Üzemeltető Weboldalára. Ebben az esetben a felhasználónak a facebook profil használatát kell választania, majd ezt követően meg kell adnia a facebook közösségi oldalon használt bejelentkezési adatait és jelszavát. Ezt követően a facebook közösségi oldalon megadott adatokat a Weboldal átveszi, és azokat az Üzemeltető kezeli. A későbbiekben a Weboldalra való belépés a facebook közösségi oldalon használt adatokkal történik. Amennyiben a felhasználó a facebook közösségi oldalon a profilját törli, a Weboldalra való bejelentkezés nem lesz lehetséges. Ebben az esetben a felhasználónak újabb facebook profil megadásával, vagy a regisztrációs adatlap kitöltésével kell regisztrálnia.

A felhasználók regisztrálhatnak továbbá a regisztrációs adatlap kitöltésével. A regisztrációs adatlapon egyes adatok megadása kötelező, a kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges. A megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

II/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése.

Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) – megfelelően jár el.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.
II/5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály elrendeli.

Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti.

Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat a II/4. pontban foglaltaknak megfelelően elsősorban azonosítás, kapcsolattartás, a szolgáltatások nyújtása és fejlesztése, hírlevelek és reklámok küldése céljából használja fel.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a II/11. pont alapján rögzített technikai adatokat statisztikai célokra felhasználja.

II/6. Reklámozási és kutatási célú adatkezelés

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a felhasználók megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy a felhasználónak az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével, valamint a Weboldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára az üzemeltető a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Weboldal használata során keletkezett adatokat az Üzemeltető reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a felhasználók számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el.

A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználók kutatás során való megkeresésére.

II/7. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:

- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- az érintett azt kéri;
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltető között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében, illetve ezen jogalapon kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat ezen jogalap figyelembevételével kezelheti.

II/8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja.

II/9. A regisztráció és az adatok törlése az érintett kérelmére

A felhasználó kérheti regisztrációja törlését. A törlési kérelemnek az Üzemeltető öt napon belül eleget tesz. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját törli, nem jogosult igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatása regisztrációhoz kötött.

A regisztráció törlését követően az Üzemeltető az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatja, ez azonban a regisztráció későbbi helyreállítását nem teszi lehetővé.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a regisztráció törlését az érintett kéri – így különösen, ha a törlési kérelem nem az érintett által megadott e-mail címről érkezik – az Üzemeltető kérheti, hogy az érintett megfelelően igazolja magát.

II/10. Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

II/11. Adatok kezelése technikai célból

Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. A Cookie-k tekintetében figyelembe veendő szabályokat és információkat hatályos Sütiszabályzatunk tartalmazza

III. A felhasználókra irányadó szabályok

III/1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

- Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
- Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, az általa titokban tartott információk megszerzésére, felhasználására irányul;
- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
- Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más, harmadik személy termékének vagy szolgáltatásának reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltető további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy kifejezetten hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

III/2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogszerű érdekét bizonyítja.

IV. Üzemeltető felelősségének kizárása

IV/1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

IV/2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalt az Üzemeltető saját termékeinek és szolgáltatásainak bemutatására használja fel. Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz az információk pontossága és teljessége érdekében, de nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk mindenkor megfelelnek az Üzemeltető által ténylegesen kínált termékeknek és szolgáltatásoknak.

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő termékek és szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben, a Weboldalon bemutatott mennyiségben és minőségben.

A Weboldalon közzétett információk csak a felhasználók tájékoztatását szolgálják, azok semmilyen módon nem tekinthetők az Üzemeltető szerződéses nyilatkozatainak, hivatalos tájékoztatóknak, használati utasításoknak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk eltérnek ugyanezen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, más forgalmazók által közzétett információktól.

A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a termékek és szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

V. Jogérvényesítés

V/1. Az Üzemeltetőhöz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

V/2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és mindenkor hatályos végrehajtási rendeletei, az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”), valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

- Panaszával fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;
- Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
- Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
- Bírósági úton érvényesítheti igényét.

WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR SZABÁLYOK)

A Üzemeltető weboldalain tiszteletben tartja minden olyan magánszemély magánszféráját, akiknek személyes adatait kezeli, vagy annak birtokába jut.

Ezen Adatvédelmi Tájékoztató – továbbiakban: Tájékoztató - határozza meg az Üzemeltető adatvédelmi gyakorlatát.

Ezen Tájékoztató biztosítja az Ön személyes adatainak védelmére irányuló elkötelezettségünket. Jelen Tájékoztató tekintetében az Üzemeltető fenntartja azon jogát, hogy azt bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, frissítse. A mindenkori aktuális verzió ismerete érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg és tekintse át jelen linken található Tájékoztatónkat. 

Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy feltételezett problémája van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, használja az alábbi "Kapcsolatfelvétel"  pontban szereplő lehetőségeket.

 

Gyors linkek 

Teljes körű tájékoztatása érdekében javasoljuk, hogy olvassa végig ezt a Tájékoztatót. Amennyiben azonban csak bizonyos részét szeretné megismerni, úgy az alábbi hivatkozásra kattintva ugorhat az adott témakörre.

Az Üzemeltető által gyűjtött információk

A személyes adatok Üzemeltető által történő használatának céljai

Személyes adatainak megosztása az Üzemeltető által.

Adatbiztonság

Személyes adatok megőrzése

Kapcsolódó adatvédelmi jogosultságok és lehetőségek

Gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések

Harmadik felek személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlata, adatvédelmi tevékenysége

Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül

Személyes adatok feldolgozásának jogalapja az EGT tagországok tekintetében

Kapcsolat

 

Az Üzemeltető által gyűjtött személyes adatok 

Személyes adatok cégünk vonatkozásában olyan információt jelent, amely azonosítja Önt vagy lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, mint például az Ön neve vagy e-mail címe. Az Ön által gyűjtött személyes adatok részleteiben a következő kategóriákba sorolhatók:

A) Az Ön által önként megadott személyes adatok:

Honlapjaink egyes részei tartalmaznak olyan információkat, melyek Önt személyes adatai önkéntes megadására kérik. Ilyen például, amikor marketing célú kommunikáció Ön által történő kérésének – vagy általunk történő felajánlásának - teljesítése érdekében kérjük, hogy adja meg elérhetőségeit. Ugyanilyen megkeresés, amikor visszajelzést vagy javaslatokat kérünk Öntől, amelyek honlapunkra, illetve egyéb reklámcélú tevékenységünkre, anyagaink vonatkoznak, illetve amelyek tekintetében a fentieket az Ön belegyezésével megjeleníthetünk. Ezen - Ön által önkéntes hozzájárulásával megadott - személyes adatok köre és célja egyértelműen az Ön beazonosítására szolgál.

B) Automatikusan gyűjtött információk 

Amikor meglátogatja weboldalunkat, bizonyos információkat automatikusan gyűjtünk az Ön által használt eszközökről. Egyes országokban - ideértve az Európai Unió és / vagy az Európai Gazdasági Térség ("EU / EGT") országait – ezen információk meghatározott körét a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében személyes adatoknak tekinthetik.

Ilyennek tekintendő például az IP-cím, az Ön által használt informatikai eszköz típusa, az egyedi eszközazonosító száma, a használt böngésző típusát, az Ön földrajzi helyzete (pl. tartózkodási helye szerinti ország vagy város) és egyéb technikai információk. Adatokat gyűjthetünk arról is, hogy az eszköz hogyan működött együtt a weboldalunkkal, beleértve az elérni kívánt oldalakat és a meglátogatott linkeket.

Ezen adatok a gyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megismerjük weboldalaink látogatóit, ők honnan származnak és honlapjaink mely tartalma után érdeklődnek leginkább. Ezen információkat kizárólag fentiek szerinti belső elemzési célokra használjuk annak érdekében, hogy látogatóink érdeklődését kielégítsük és javítsuk ezáltal weboldalaink minőségét. 

Ezen személyes adatok egy részét összegyűjthetjük cookie-k (sütik) és hasonló nyomkövetési technológiák segítségével, ennek részleteit Cookie Szabályzatunk tartalmazza.

C) Az Üzemeltető számára harmadik féltől érkező személyes adatok

Időről időre személyes adatokat szerezhetünk Önről velünk üzleti kapcsolatban álló harmadik felektől. Ez kizárólag abban az esetben történhet, amennyiben a harmadik fél nyilatkozata vagy egyéb, tőle származó információk alapján ellenőriztük, hogy Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, illetve ha ezek más okból megengedettek, vagy köteles tudomásunkra hozni ezen személyes adatokat.

A harmadik felektől gyűjtött információk cégünk vonatkozásában olyan személyes adatokat jelentenek, amely azonosítja Önt vagy lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, mint például az Ön neve vagy e-mail címe. Továbbításuk továbbá annak érdekében történik, hogy termékeinkről, szolgáltatásainkról, iparági belső adatokról és más közvetlen marketing célú információkról nyújtsunk tájékoztatást az Ön számára.

 

A személyes adatok Üzemeltető által történő használatának céljai

Az Önről gyűjtött személyes adatokat különböző okokból használjuk fel, ideértve a következő célokat is:

- Annak érdekében, hogy válaszolhassunk az Ön által esetlegeseb feltett a kérésekre, vagy megadhassuk az Ön által kért információkat.

- Jelezzük az Ön részére szolgáltatásainak módosítását, frissítését, tájékoztatást nyújtsunk új szolgáltatásaink, termékeink tekintetében.

- Szolgáltatásaink igénybevétele, támogatása, testre szabása, karbantartása és fejlesztése céljából.

- Az alkalmazandó jogi követelményeknek, megállapodásoknak és irányelveknek való megfelelés és érvényesítés érdekében.

- A lehetséges vagy tényleges követelések, kötelezettségek, tiltott magatartás illetve bűncselekmények megelőzése, észlelése, azonosítása, kivizsgálása, megválaszolása és az ezekkel szembeni védelem érdekében.

- A velünk üzleti kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetek vagy egyéb harmadik felek webhelyeinek elérhetővé tétele érdekében, akik értékesíthetnek termékeket vagy szolgáltatásokat nyújthatnak Önnek az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevétele vagy termékeink megvásárlása, felhasználása által vagy azokkal kapcsolatban (ideértve mind önálló, mind pedig a velünk közösen nyújtott szolgáltatásokat is).

- Egyéb üzleti célokra, mint például az adatok elemzése, a használati folyamatok azonosítása, a szolgáltatásaink hatékonyságának és minőségének javítása, termékeink fejlesztése.

- Jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelő egyéb tevékenységek végrehajtása.

 

Személyes adatainak megosztása az Üzemeltető által.

Személyes adatait az alábbi címzettek részére továbbíthatjuk:

- Kapcsolt cégek számára:

Személyes adatokat oszthatunk meg velünk tulajdonosi vagy irányítási kapcsolatban álló cégekkel (például olyan vállalatokkal, amelyek ellenőrzik, irányítják, vagy közös irányítás alatt állnak velünk, illetve amelyeket cégünk ellenőriz vagy irányít) – továbbiakban: leányvállalat. Beleértendők ebbe azon adatok is amelyeket általunk vagy leányvállalataink által üzemeltetett weblapokhoz kapcsolódóan jutnak tudomásunkra.

- Meghatározott szolgáltatók számára:

Megoszthatjuk személyes adatait olyan cégekkel, amelyek kötelezettségeink teljesítése és az Ön tájékoztatása érdekében szolgáltatásokat végeznek számunkra, mint például megrendelések teljesítése, csomagok kézbesítése, postai küldemények és e-mailek küldése, ügyféladatok elemzése, marketinges segítségnyújtás, esetleges csalási tevékenység vizsgálata, vevői felmérések végzése és ügyfélszolgálat fenntartása.

- Viselkedés alapú hirdetők számára:

Engedélyezhetjük a harmadik félnek minősülő, viselkedés alapú reklámokat alkalmazó cégek számára, hogy használják technológiájukat weboldalunk látogatásával, igénybevételével kapcsolatosan rendelkezésre álló információk gyűjtésére annak érdekében, hogy hirdetései tevékenységet folytassanak az Ön érdeklődésére számot tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezen személyre szabott hirdetések megjelenhetnek a weboldalunkon vagy más weboldalakon is.

- Cégünk egésze vagy egyes tevékenységeinket, résztevékenységeinket végző részeinek esetleges értékesítése során velünk kapcsolatba kerülő potenciális vevők részére:

Személyes adatainak megosztására sor kerülhet abban az esetben és azon lehetséges vevők, érdeklődők részére, akik cégünk egészét vagy egyes tevékenységeinket, résztevékenységeinket végző részeit, illetve üzleti vagyonunkat részben vagy egészben meg kívánják vásárolni, illetve azon partnerek részére, akikkel egyéb módon kapcsolatba kerülünk valamely egyesülés vagy más cég üzleti érdekeltségének megszerzése által.

- Bármely más fél jogi kötelezettségeinek betartása érdekében:

Személyes adataink megosztására sor kerülhet jogi kötelezettségek teljesítése (vagy jogi eljárásban történő részvétel) érdekében bármely más harmadik fél számára annak érdekében, hogy megvédjük cégünket, alkalmazottjainkat, ügynökeinket, ügyfeleinket, látogatóinkat és leányvállalatainkat bármely csalástól, illetve annak lehetőségétől; illetve amennyiben Ön ebbe beleegyezik.

 

Adatbiztonság

Megfelelő és elterjedt biztonsági módszereket alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozása, az adatok pontosságának megőrzése és a személyes adatok helyes felhasználásának biztosítása érdekében.

Amennyiben felhasználói fiókot hoz létre weboldalunkon keresztül, a fiókadatok és a teljes profil jelszóval biztosított védettséget élvez. Javasoljuk, hogy ne adja meg jelszavát senkinek. Munkatársaink soha nem fog kérni jelszavát sem kéretlen telefonhívás, sem nem kívánt e-mail által. Ne feledje, hogy jelentkezzen ki fiókjából, és zárja be a böngészőablakot a munkamenet befejezésekor. Ez segít abban, hogy mások ne férhessenek hozzá személyes adataihoz és levelezéséhez, emennyiben valaki mással osztaná meg számítógépet, vagy olyan nyilvános helyen használná számítógépét, ahol mások is hozzáférhetnek.

Amikor önként nyilvánosságra hoz bizonyos személyes adatokat az interneten, például az üzenőtáblákon, e-mailen vagy csevegőfelületeken, ezen információk esetében fennáll annak veszélye, hogy azokat mások gyűjthetik illetve használhatják. Az interneten vagy bármilyen vezeték nélküli hálózaton keresztüli adatátvitel biztonsága sok esetben nem feltétlenül tökéletes. Ennek eredményeként ilyen esetekben – annak ellenére, hogy minden ésszerű és elvárható intézkedést megteszünk személyes adatai védelme érdekében - nem garantálhatjuk az Ön által részünkre továbbított adatok biztonságát, így ezt Ön csak saját felelősségére teheti.

 

Személyes adatok megőrzése

Az általunk jogszerűen gyűjtött személyes adatokat azon időpontig őrizzük, ameddig folyamatos jogos üzleti igényünk fennáll, vagy ameddig a megőrzés fennálló feltételei megfelelnek az alkalmazandó jogi követelményeknek.

Amennyiben bármely személyes adatának feldolgozására üzleti tevékenységünk végzése érdekében már nincs szükség, akkor azt vagy törölni vagy anonimizálni fogjuk, illetve amennyiben ez nem lehetséges (mert például személyes adatainak tárolása a mentési archívumokban történt), akkor biztonságosan és más adatfeldolgozási tevékenységtől elkülönítetten tároljuk ezen személyes adatokat mindaddig, amíg azok törlése lehetségessé válik.

 

Kapcsolódó adatvédelmi jogosultságok és lehetőségek

Ön hozzáférhet az általunk online módon gyűjtött és általánosan elfogadott frissítési módszerekkel aktualizált személyes adataihoz. Ezen információk frissítése, javítása vagy törlése érdekében lépjen velünk kapcsolatba a https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat vagy az office@gerardroofs.eu címen.

A fentiek mellett a következő adatvédelmi jogokkal rendelkezhet:

- Ha személyes adatai elérését, javítását, frissítését vagy törlését szeretné, ezt bármikor megteheti, amennyiben kapcsolatba lép velünk.

- Ezen kívül, amennyiben kifogást kíván emelni személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását vagy külön kérelmére hordozhatóságának végrehajtását a https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat vagy az office@gerardroofs.eu címen.

- Önnek indokolás nélkül bármikor jogában áll az általunk küldött marketing-kommunikációs üzenetek küldésének lemondása. Ezt a jogot az általunk küldött marketing e-mailekben található "leiratkozás" vagy az "opt-out" linkre kattintva gyakorolhatja. Amennyiben elutasítani kívánja a marketing egyéb formáit is (pl. postai marketing vagy telemarketing), akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat vagy az office@gerardroofs.eu címen.

- Hasonlóképpen az általunk az Ön hozzájárulásával összegyűjtött és feldolgozott személyes adatai tekintetében beleegyezését a jövőre nézve bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja az általunk korábban, az Ön belegyezésének hatálya alatt végzett feldolgozás jogszerűségét, valamint nem befolyásolja a személyes adatok feldolgozását, amennyiben az a személyes beleegyezésen kívüli egyéb jogalap figyelembevételével történik.

- Önnek jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi hatósághoz személyes adataink gyűjtése, tárolása, használata, feldolgozása, továbbítása vagy egyéb módon történő felhasználása tekintetében.

További információért kérjük forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz.

Minden olyan, magánszemélyektől származó kérelemre érdemben reagálunk, amelyben az érintett  az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kíván élni személyes adataival kapcsolatos jogaival.

 

Gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések 

Honlapunk 18 évesnél idősebb magánszemélyek számára készült. Mivel weboldalunkhoz hozzáférő személyek életkorát erre vonatkozó személyes adatok és az ellenőrizhetőség hiányában nem tudjuk megállapítani, így minden korosztály számára ezen adatvédelmi nyilatkozatot alkalmazzuk. Abban az esetben, ha 18 évesnél fiatalabb magánszemély személyes adatokat szolgáltatott számunkra szülői vagy gondviselői beleegyezés nélkül, a szülő, illetve gondviselő szíveskedjék kapcsolatba lépni velünk annak érdekében, hogy a kérdéses adat törlésére megtegyük a szükséges intézkedéseket.

 

Harmadik felek személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlata, adatvédelmi tevékenysége 

A honlapunk használatához kapcsolódó hirdetők, a fizetési vagy egyéb szolgáltatók adatvédelmi irányelve eltérhet jelen Adatvédelmi Tájékoztatótól. Javasoljuk, hogy ezen szolgáltatókkal történő ajánlatkérés, illetve megállapodás előtt ismerje meg a kérdéses szolgáltató adatvédelmi szabályait.

 

Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül 

Mivel cégünk multinacionális vállalatcsoport tagja, bizonyos esetekben az Ön személyes adatai az EGT-n kívüli országokba is továbbításra vagy megosztásra kerülhetnek beleértve, de nem kizárólag, a már jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban említett célok elérése érdekében a megfelelő jogalapok figyelembevételével.

A fenti esetben cégünk, illetve vállalatcsoportunk tagjai minden ésszerű és szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az EGT-n kívüli országba továbbított személyes adatok biztonságos módon kerüljenek feldolgozásra. Ha többet szeretne tudni ezen megfelelő intézkedésekről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat

office@gerardroofs.eu

  

Személyes adatok feldolgozásának jogalapja az EGT tagországok tekintetében

Ha Ön az EGT tagországok valamelyikében tartózkodó látogató, a fent leírt személyes adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozó jogalapunk az érintett személyes adatok fajtáitól és egyéb összefüggésektől függ.

Mindazonáltal rendszerint csak abban az esetben gyűjtünk személyes adatokat Öntől, amennyiben Ön ebbe konkrét formában beleegyezett, illetve ha személyes adataira a velünk létrejövő szerződés megkötése érdekében szükség van. Mindemellett a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása történhet azon jogalapon is, hogy a feldolgozás törvényes érdekeink érvényesítése végett történik és az nem ütközik az Ön adatvédelmi érdekeibe, illetve nem sért egyéb alapvető jogokat.

Ha kérdései vannak, vagy további információkra van szüksége a személyes adatok gyűjtésének jogalapjaira vonatkozóan, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat

office@gerardroofs.eu

 

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése, felvetése, javaslata vagy aggálya van személyes adatai felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk alábbi elérhetőségeinken:

https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat

office@gerardroofs.eu

 

NETCLUB ÉS ROOFNET HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

A jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK keretén belüli egyéb előírás hiányában, a következő kifejezések jelentősége az alábbi: 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK - Az alábbi kikötések és feltételek, amelyek a Gerard® NetClub és annak összes, illetve bármely részéhez való hozzáférést, használatot szabályozzák.

Gerard®  - AHI Roofing Kft., egy, a magyar jogszabályok szerint megalapított és működő társaság, melynek székhelye Magyarország, 8100 Várpalota, Fehérvári út, 28/14., cégjegyzékszáma: 19-09-511580; e-mail címe: office@gerardroofs.eu

Projekt Manager - Ad Alchemy SRL, egy Romániai társaság, melynek cégjegyzékszáma: J40/160/2014, adónyilvántartási száma: RO32642092, székhelye: Románia, Bukarest, 4. Kerület, Justitiei utca, 36.; e-mail címe: gerard@adalchemy.ro

Honlap - a Gerard®  vagy bármely engedélyezett személy által kezelt www.gerardroofs.eu tartomány és annak al-tartományai

Termékek - A Gerard® által, a Honlapon keresztül bemutatott cseréptípusok és egyéb tetőmegoldások

Gerard® NetClub - A Honlap egy altartománya, amely a Gerard® hűségprogramját biztosítja a Felhasználók részére jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK szerint.

Felhasználók - Azon Értékesítők és Tetőfedők, akik a jelen iratban bemutatott kikötéseket és feltételeket elfogadják és akik regisztrálják magukat a Gerard® NetClub –ba, egy Felhasználói számlát létrehozva.

Értékesítő ügynök - bármely természetes személy, aki törvényesen tevékenykedik a Gerard® vagy a Termékek egy viszonteladójának / szállítójának értékesítő ügynökeként.

Tetőfedő - egy tetőfedő, aki a csapatával együtt regisztrálja magát a Gerard® NetClub –ba és aki elfogadja a Gerard® által kifejlesztett hűségprogramot.

Csapat - egy tetőfedőcsapat

Ügyfél - bármely természetes vagy jogi személy, amely a Termékek iránt érdekelődik, vagy amely vásárolt már egy Terméket.

RoofNest - A Gerard® NetClub egy része, amely keretén belül a Felhasználók felhasználhatják a bonuszpontjaikat annak érdekében, hogy akciós termékekre cseréljék azokat.

RoofNet - egy mobil alkalmazás, amely a Gerard® NetClub-bal kapcsolatos, és amely főleg az Ügyfeleknek és általában a nyilvánosságnak szól és biztosítja a Termékek, Projektek nyilvánosságát és Tetőfedők hirdetését.

Felhasználói profil - A Gerard® NetClub azon része, amely egy e-mail címből és jelszóból áll, és amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy belépjen a Gerard® által kifejlesztett hűségprogramba, illetve amely információkat tartalmaz minden Felhasználót illetően a Felhasználói profil függvényében (Projekt portfolió, ajánlások, felgyűjtött bonuszpontok stb.)

Projekt - egy Csapat által kivitelezett tető, amelyről – az érintettek személyes adatainak ezirányú felhasználására vonatkozó kifejezett hozzájárulása alapján - léteznek bejegyzett és közzétett képek és részletek (tulajdonos, hely) a Gerard® NetClub –on.

 

A HONLAP FELETTI TULAJDONJOG. A KIKÖTÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET ILLETŐ MEGÁLLAPODÁS

A jelen kikötések és feltételek (FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK) a Gerard®/ Gerard® NetClub Honlapra és annak altartományaira, alkalmazásaira érvényesek. Ez a Honlap a Gerard® tulajdona, a Gerard® NetClub-ot és annak részeit és alkalmazásait a Projekt Manager kezeli.

A JELEN HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÖN HOZZÁJÁRUL JELEN KIKÖTÉSEK ÉS FELTÉTELEK ILLETVE AZOK KÉSŐBBI VERZIÓINAK ALKALMAZÁSÁHOZ.; AMENNYIBEN EZEN FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A HONLAPOT.

Gerard® fenntartja magának a jogot, hogy a jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK szerinti kikötéseket és szabályokat bármikor megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse, vagy annak részeit eltávolítsa. Az Ön felelőssége hogy időnként ellenőrizze a FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK módosításait. A Honlap további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosításokat. A jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK elfogadásának és betartásának feltételével, a Gerard® felruházza Önt egy személyes, nem átruházható és korlátozott Honlap-belépési és -használati joggal.

 

FELHASZNÁLÓI PROFIL LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA

Amikor regisztrálja magát ezen a Honlapon, kijelenti, hogy legalább 18 éves illetve, hogy betöltötte az országában érvényes nagykorúsági kort - azt, amely e kettő közül nagyobb - valamint hogy a regisztrálás során megadott információk valósak, helyesek, aktuálisak és teljesek. Jelszavának titokban tartása és annak használata az Ön felelőssége. 

Egy Felhasználónak csak egy Felhasználói számlája lehet.

Objektív okokból, jelenleg a Felhasználói profil létrehozásának és a hűségprogramba való belépés lehetősége csak Horvátországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában tartózkodási hellyel rendelkező személyek számára áll fenn.

Abban az esetben, ha Ön egy más államban letelepedett szakember és érdekelt a Gerard® termékekben és a hűségprogramunkban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a Honlapon megadott elérhetőségeken. Mindig örvendünk az új partnereknek és közreműködőknek.

Annak érdekében, hogy joga legyen a Honlapot, a Gerard® NetClub altartományt és annak a részeit valamint a mobil alkalmazásokat használni, Ön elfogadja, hogy a következők a Felhasználási Feltételek súlyos megsértését jelentik:

- A Honlap és a Honlap Felhasználóit érintő információk jóváhagyásunk nélküli begyűjtése;

- A Honlap által tartalmazott bármely adat vagy információ módosítása, besorolása, megosztása (vagy továbbítása), lemásolása, felosztása, szűrése vagy megváltoztatása cégünk írásos jóváhagyása nélkül;

- A Honlap jogosulatlan piaci versenyelőny szerzése érdekében történő vagy verseny-ellenes célokból való használata;

- A Honlap felé átadott, onnan érkező vagy azon keresztül továbbított információk forrásának az elrejtése;

- A felhasználónak a valóságtól eltérő személyként való feltűntetése és ekként való tevékenysége;

- A Honlapra vonatkozó használati jogosultság más személy részére történő átengedése;

- Vírusok és egyéb informatikai kártevők terjesztése;

- A Honlap használata bármely olyan célból vagy olyan módon, amely sérti a helyi, a nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályokat;

- A Honlap használata annak érdekében, hogy a Felhasználóknak vagy egyéb személyeknek kárt okozzon;

- A jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK megsértésével kapcsolatos bármely intézkedésünk megakadályozása

 

SZEMÉLYES ADATOK

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT ÉS RÉSZLETES SZABÁLYOKAT JELEN DOKUMENTUM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA TARTALMAZZA

A személyes adatok védelméről szóló jogszabályok rendelkezései szerint, kötelesek vagyunk kifejezetten felhívni figyelmét arra, hogy a Honlapon történő regisztráció során Önnek el kell fogadnia jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET annak érdekében, hogy egyrészt Felhasználóvá váljon, másrészt, hogy lehetővé tegye a Gerard® számára jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK rendelkezéseinek teljesítését. Ön a FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK elfogadásával kifejezetten felhatalmaz bennünket, hogy a bejegyzési űrlap kitöltése során vagy a Felhasználói profil használata folyamán részünkre szolgáltatott személyes adatait (i) a Gerard®, annak fiókjai, társcégjei vagy felhatalmazottjai és a Projekt Manager mint személyes adatkezelő kezeljék és (ii) az EGT tagállamaiban, egyéb, adatvédelmi szempontból biztonságosnak minősülő harmadik országokban működő, vagy a Privacy Shield szerződés alapján biztonságosnak minősülő adatkezelők részére, továbbá azon harmadik személyek felé továbbítsák, akikkel a Gerard®, a programot illetően, közreműködik. A Honlapra vagy a RoofNet-re való belépés önmagában nem regisztrációköteles.

Cégünk kizárólag olyan személyes adatokat kér és kezel (neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma), amelyek lehetővé teszik a számunkra szerződéses, tájékoztatási és jogszabályi kötelezettségeink teljesítését. A fentiek alapján teljes mértékben tiszteletben tartjuk az összes vonatkozó jogszabályt, beleértve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt – továbbiakban: Infotv -, valamint az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendeletét (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy abban az esetben ha regisztrációja, vagy a Honlap használata során bizonyos személyes adatok nem kerülnek megadásra, úgy, lehetséges, hogy a Felhasználói fiókája nem lesz aktiválható, és így nem lesz jogosult részt venni hűségprogramunkban. Amennyiben teljes mértékben szeretné igénybe venni a Honlapon és annak alkalmazásain keresztül nyújtott továbbértékesítési lehetőségeket, lehetséges, hogy ennek érdekében szükségessé válik nyilvános az Ön részéről egy nyilvános profil létrehozása amely tartalmazni fogja az Ön nevét, elérhetőségét és fényképét.

A hatályos adatvédelmi szabályok alapján Önnek bármikor jogában áll, hogy személyes adataihoz hozzáféljen, kérje annak kijavítását, módosítását. Ezt illetően, módosíthat bármilyen személyes információt közvetlenül a saját Felhasználói fiókjából vagy felveheti a kapcsolatot a Gerard®-al vagy a Projekt Manager-el a fentebb megadott elérhetőségek egyikén.

Többek mellett ugyanezen jogosultságok illetik meg a Honlapon keresztül nyújtott minden szolgáltatást és egyéb igénybevételi lehetőséget illetően. Adatvédelmi Tájékoztatónk kizárólag az általunk végzett adatkezelés, adattovábbítás tekintetében hatályos, más társaságok vagy természetes személyek által nyújtott szolgáltatásokat illetően felelősségünk nem áll fenn még abban az esetben sem ha azok Gerard® Termékekkel kapcsolatosak.

A Gerard®-nak joga van használni azon személyes adatokat is, amelyeket az Ügyfél a Gerard® egy Felhasználója számára biztosított kifejezetten felhatalmazva az illető Felhasználót arra, hogy azokat továbbítsa a Gerard® felé (Kérjük, tanulmányozza alább a Projektek Hozzáférhetőségét). A személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok módosítási jogát illetően jelen dokumentumban szereplő jogosultságok és kötelezettségek érvényesek az Ügyfelek adataira nézve is. 

A Netclub és a Roofnet használata tekintetében az adatkezelés célja: hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az Infotv és a GDPR vonatkozó rendelkezései alapján

Kezelt adatok köre: név, cím, az érintett tulajdonában álló épület adatai és fényképe

Adatkezelés időtartama: a hűségprogram befejezéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 10 évig.

Adattárolás módja: elektronikus

 

HŰSÉGPROGRAM

A Gerard® NetClub hűségprogram keretén belül minden Értékesítési Ügynök, illetve minden Csapat bonuszpontokat kap az alábbi részletezés szerint. 

Minden lehetséges félreértés elkerülése végett leszögezzük, hogy a Gerard® NetClub általi hűségprogramnak semmilyen módon nem célja a Felhasználók szakmai döntéseinek és választásainak befolyásolása és önmagában nem jelent semmilyen, Felhasználót érintő értékesítési / szolgáltatási feltételt.

Nem létezik program-bejegyzési díj.

A Gerard® NetClub általi hűségprogram korlátlan ideig tart és bármikor megszüntethető előzetes értesítés nélkül.

A bonuszpontok megszerzése

A bonuszpontok jóváírásának feltétele egy Felhasználó vagy egy Projekt bejegyzése. A pontok megszerzése az alábbiak szerint történik:

Egy Értékesítési Ügynök:

- 100 bonuszpontot kap Felhasználói fiókjának aktiválásakor;

- 50 bonuszpontot kap egy olyan Csapat Felhasználói fiókjának aktiválásakor, amelynek képviselője igazolja, hogy az illető Értékesítési Ügynök ajánlotta neki a Gerard® NetClub-ot;

- Bizonyos számú bonuszpontot kap, amikor a Gerard® NetClub-ba feltölt egy, az Értékesítési Ügynök által ajánlott Csapat által kivitelezett és befejezett projektet. Ebben az esetben, a bonuszpontok száma az illető Projekt keretén belül értékesített és felhasznált Gerard® cserepek számának a 10 százaléka. 

Egy Csapat:

- 200 bonuszpontot kap a Csapat Felhasználói fiókjának az aktiválásakor;

- Bizonyos számú bonuszpontot kap, amikor a Gerard® NetClub-ba feltölt egy befejezett Projektet, amelyet a Csapat kivitelezett. Ebben az esetben, a bonuszpontok száma egyenlő az illető Projekt keretén belül értékesített és felhasznált Gerard® cserepek számával.

A bonuszpontok összesítése a Gerard® NetClub aktív számlájának szintjén történik minden olyan pont egybeszámításával, amely az illető Felhasználói profil tekintetében jóváírásra került. A bonuszpont-kiosztási szabályok módosíthatóak és felfüggeszthetőek. A bonuszpontozás módosítása a jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK által kerül közlésre. Kérjük Önöket, hogy a megfelelő, hatályos információk ismerete érdekében rendszeresen olvassák át az érvényes kikötéseket és feltételeket.

 

A bonuszpontok felhasználása

Egy adott Értékesítési Ügynök bonuszpontjai akkor válnak aktívvá és felhasználhatóvá, amikor egy általa ajánlott Csapat feltölti a Gerard® NetClub-ba az első befejezett projektet, azzal a feltétellel, hogy az illető Értékesítési Ügynök legalább 500 bonuszpontot gyűjtött.

Egy Csapat akkor használhatja fel a bonuszpontjait, amikor legalább 1.000 pontot gyűjtött.

A bonuszpontok a RoofNest-en közzétett termékekre cserélhetők, mely termékek a Felhasználó választása szerint kombinálhatók, a felgyűjtött bonuszpontok erejéig.

A bonuszpontokat nem lehet átruházni és nem lehet pénzre váltani.

A bonuszpontokat csak az aktív Felhasználók használhatják fel, „Aktív Felhasználó”-nak az minősül, aki a felhasználáshónapjában bonuszpontokat szerzett.

Gerard® nem felel semmilyen a Felhasználóra érvényes és hatályos jogszabály szerint kötelezően benyújtandó nyilatkozatért, bevallásért, amelyet egy Felhasználó a saját nemzeti törvényei szerint köteles benyújtani a hűségprogramban való részvétel vagy a RoofNest által igénybe vett termékek megszerzése tekintetében. Az hatályos jogszabályok ellenkező rendelkezéseinek hiányában, Gerard® nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges adókért, illetékekért és egyéb, jelen bekezdésben szereplők alapján fizetendő bármilyen összegekért, amelyek a Felhasználót terhelik az említett termékekkel kapcsolatosan.

 

A Projektek közzététele 

Minden Projekt, amennyiben a hatályos szabályoknak megfelelően elhelyezésre került a Gerard® NetClub-ra, egy véletlenszerű egyedi számot kap.

A Projekteket a Felhasználók helyezik fel, de azok aktiválása a Gerard® vagy egy Termék-szállító általi jóváhagyástól függ. A jóváhagyás a bejegyzést, felhelyezést végző személy által megadott Termék, Vásárló Ügyfél és Projekt lokalizáció ellenőrzését követően történik.

 

A Projektek hozzáférhetősége

A Gerard® NetClub-ra felhelyezett Projektek hozzáférhetőek a többi Felhasználó és a nyilvánosság számára a Gerard® NetClub keretén belül, vagy a RoofNest alkalmazáson keresztül, de csak a Projekt tulajdonosának kifejezett hozzájárulását követően, amelyet az illető tulajdonos írásban kell megadjon a kérdéses Projektre kibocsátott garancialevél nyomtatott példányához kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozat aláírásával.

Az a Csapat, amely a Projektről fényképeket vagy egyéb részleteket helyez fel a Honlapra tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek felhelyezése a Projekt tulajdonosának jóváhagyása hiányában adatvédelmi incidensnek minősül, a tulajdonos számára előzetesen minden szükséges információt részletesen meg kell adni az említett személyes adatok közzétételét illetően. Ezen írásos hozzájáruló nyilatkozat minden alkalommal ellenőrizendő a Projekt Gerard® NetClub –on való aktiválása előtt. Az aktiválás érvényesítésének feltétele, hogy a Projekt feltöltését elvégző személy a kérdéses hozzájáruló nyilatkozatot a Projekt Manager számára elérhetővé teszi. Mindezek ellenére, Gerard® nem vállal semmilyen felelősséget az Ügyfél jóváhagyásának és aláírásának érvényességét és valódiságát vagy azok a RoofNet alkalmazást használó Felhasználók vagy közönség általi törvénytelen használatát illetően.

Abban az esetben, ha Ön egy Projekt tulajdonosa és ezen elemek nem engedélyezett használatát észleli, kérjük, hogy a legrövidebb időn belül értesítse a Projekt Managert.

 

REFERENCIÁK

Az Értékesítési Ügynökök, akik egy bizonyos Projekttel kapcsolatosan közreműködtek, referenciákat biztosítanak a Csapatok számára. Az Értékesítési Ügynök minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a referenciák megalapozottsága objektív, az illető Csapat tekintetében valós, saját és közvetlen tapasztalaton alapuljon.

Anélkül, hogy ez a fenti információkat befolyásolná, a RoofNet alkalmazásban közétett Csapat-referenciák semmiképp sem értelmezhetők egy bizonyos Csapat szolgáltatásait  érintő, a Gerard®-től származó utasításoknak vagy ajánlásoknak függetlenül attól, hogy a referencia-adó Értékesítési Ügynök Gerard® alkalmazott e vagy nem. Ezek a referenciák személyes véleményeknek tekintendők.

 

A FELHASZNÁLÓI PROFIL FELFÜGGESZTÉSE

A Gerard® fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználó fiókot és minden fel nem használt bonuszpontot bármikor, többek között a következő okokból felfüggesszen:

1) A jelen FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK megszegése;

2) Bármilyen információ jogellenes megváltoztatása, hibás vagy hiányos megadása vagy a hűségprogram helytelen használata;

3) Bármilyen helyi, nemzeti, nemzetközi jogszabály vagy egyéb szabályozás megsértése a hűségprogramban való részvétellel kapcsolatosan;

4) Csalás vagy visszaélés a program bármely elemével kapcsolatosan;

5) Több mint egy aktív Felhasználói profil egyidejű fenntartása;

6) Bármilyen cselekedet amely, a Gerard® saját megítélése szerint árt a Gerard®-nak a Termékeknek vagy e Honlap által alkalmazott hűségprogramnak;

7) A GERARD fenntartja a jogot arra, hogy elrejtse a passzív fiókokat a Roofnet térképen.

 

EGY TETŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEI – PROJEKT-ASSZISZTENCIA

A Gerard® a Honlappal kapcsolatos RoofNet alkalmazáson keresztül, a rendelkezésre bocsát egy ingyenes projekt-asszisztencia érdekében használható „Roof Configurator” elnevezésű informatikai megoldást. Ezen megoldás által az Ügyfél számára lehetőség nyílik arra, hogy egyénre szabott tetőket dolgozzon ki és lehetőséget kapjon a számára leginkább megfelelő Termékek kiválasztására.

A Gerard®-al szemben az Ügyfélnek nem rendelkezik semmiféle jogosultsággal a Roof Configurator felépítését, megjelenítését vagy funkcionalitását illetően. A Gerard®-nak joga van bármikor megszűntetni vagy módosítani a Roof Configurator-t vagy annak bármely funkcióit.

Gerard® nem garantálja, hogy az Ügyfél által a Roof Configurator segítségével egyénileg konfigurált tető-megoldások megfelelőek az Ügyfél által kívánt felhasználásra. A Roof Configurator által létrehozott tető-megoldás nem tekinthető hivatalosnak, a jogszerűen kivitelezhető megoldás csak megfelelő felhatalmazással és engedéllyel rendelkező szakembertől származhat.

A Gerard® nem vállal felelősséget a Roof Configurator használata során kapott tető-megoldás műszaki, jogi vagy adminisztratív pontosságáért, ezt megfelelő felhatalmazással és engedéllyel rendelkező szakembernek kell jóváhagynia.

 

A Roof Calculator 

Az Ügyfeleknek lehetősége van a RoofNet-en keresztül felvenni a kapcsolatot Értékesítési Ügynökökkel vagy Tetőfedőkkel, annak érdekében, hogy árkalkulációt kapjanak az érdeklődésükre számot tartó Termék beszerzése vagy egy Gerard® tető kivitelezése érdekében. Kérjük, egy árkalkuláció igénylése előtt tekintse át az alábbi feltételeket.

Minden árkalkuláció, amelyet a Honlapon vagy egy tartományon, altartományon vagy alkalmazáson (ideértve a RoofNet-et is) keresztül kapott, csak becslésnek minősül és nem garantálja a Termék / a beszerelés végső és tényleges árát, költségét. Az árkalkuláció az Ügyfél által nyújtott Projekt-igényhez kapcsolódó információkon alapul, amelyek lehetséges, hogy nem teljesek. Mindemellett egy szolgáltatás teljes költsége változhat a Projekt komplexitása, a kivitelezés időtartama és az Ügyfél sajátos igényei függvényében.

A közölt ár az Ön által a Roof Calculator-ban megadott információkon alapul anélkül, hogy ezek bármiféle ellenőrzése megtörtént volna. az árak kalkulálásakor a Roof Calculator a felhasználó által szolgáltatott információkat, a szokásos, általánosan elfogadott kivitelezési feltételeket és a helyi követelményeket veszi figyelembe. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti szolgáltatás a célja egy saját igényeinek megfelelő megoldás költségvetésének megállapítása, a végső ár meghatározásához a projekt helyszínének személyes megtekintése szükséges.

A Honlapon vagy a RoofNet-en keresztül továbbított árigénylés és árkalkuláció nem minősül kötelezettségvállalásnak a szolgáltatás igénybevételét vagy egy Termék vásárlását illetően. A szerződés ettől függetlenül kerül megkötésre, a Honlap igénybevétele nélkül, az Ügyfél és a Gerard®, illetve egy szállító vagy egy viszonteladó, és a választott szerelő csapat között.

 

BEJEGYZETT MÁRKANEVEK ÉS SZELLEMI JOGOK

A jelen alkalmazásban közétett kereskedelmi márkák, lógók és szolgáltatás-márkák („Márkák”) a Gerard® tulajdonát képezik. A Felhasználók vagy a látogatók nem jogosultak használni ezen a Márkákat a Gerard® előzetes írásos jóváhagyása nélkül. A Honlap vagy a mobil alkalmazások használata nem biztosít Ön számára sem a fentiek feletti, sem a szolgáltatások és tartalmak feletti tulajdonjogot. Az ellenkező jogszabályi rendelkezés hiányában írásos jóváhagyásunk nélkül nincs joga a Honlap vagy a mobil alkalmazások tartalmának használatára. 

Ne távolítson, ne rejtsen el és ne módosítson semmilyen kihelyezett törvényes információt, amely a RoofNet alkalmazás vagy annak szolgáltatásai tartalmaznak vagy biztosítanak.

Cégünk weboldalain cookie-at (sütiket) használunk annak érdekében, hogy felhasználóink oldallátogatási szokásairól információkat szerezhessünk, de nem tárolunk személyes információkat. Ön az oldal meglátogatásával – amennyiben az „elfogadom” gombra kattint - hozzájárul a sütik használatához.